fbpx

Duomenų tvarkymo sąlygos

Šios asmens duomenų tvarkymo sąlygos parengtos atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679.

Mes naudojame atitinkamas asmens duomenų apsaugos priemones, kurių pagrindu ir pagalba galime tinkamai tvarkyti Directo, UAB klientų ir mūsų darbuotojų asmens duomenis.

Šios asmens duomenų tvarkymo sąlygos taikomos visiems asmenims, kurie naudojasi įmonės serverio ir tinklo sprendimais, interneto svetaine, teikia užklausas dėl mūsų paslaugų arba bendrauja su Directo, UAB kitais būdais.

Directo, UAB tvarko savo darbuotojų, klientų ir kontaktinių asmenų, kurie išreiškė savo valią dėl sutartinių santykių sudarymo arba patvirtino, kad perskaitė ir sutiko su mūsų asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, asmens duomenis.

Sąvokos

„Asmens duomenys“ – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius;

„Asmens duomenų tvarkymas“ – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas;

Duomenų valdytojo ir duomenų tvarkytojo identifikavimas

Directo, UAB yra asmens duomenų valdytojas, o jos pasitelkti duomenų tvarkytojai yra Directo, UAB partneriai, teikiantys jai paslaugas.

Duomenų tvarkytojai tvarko asmens duomenis pagal duomenų valdytojo nurodymus,  atsižvelgiant į atitinkamus, tokiam asmens duomenų tvarkymui taikomus, teisės aktus.

Duomenų tvarkytojas turi teisę vykdyti duomenų tvarkymo veiklą tik tų asmens duomenų atžvilgiu ir tik tokia apimtimi, kokia ji yra nustatyta duomenų valdytojo.

Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir pagrindai

Rinkdami klientų duomenis, mes apsiribojame iki jų minimumo, būtino paslaugų teikimo tikslams pasiekti ir geresniam aptarnavimui užtikrinti.

Asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra sudaryta sutartis, teisėtas interesas arba asmens sutikimas.

Directo, UAB negali platinti, perduoti, keisti ar naudoti mums patikėtų asmens duomenų jokiais kitais būdais, nei tie, kurie buvo nurodyti duomenų subjektui jų gavimo metu, nebent asmens duomenys yra gauti ne iš paties duomenų subjekto ir jį informuoti apie tvarkomus jo asmens duomenis būtų neproporcingai sudėtinga arba, jei būtinybė atskleisti duomenis kyla iš atitinkamų teisės aktų.

Directo, UAB renka asmens duomenis:

identifikavimo tikslais;

su darbo santykiais susijusių pareigų vykdymo pagal teisės aktus tikslais (pvz., mokesčių inspekcijai perduodami duomenys ir kt.);

sutarčių ir (arba) sąskaitų-faktūrų su klientais rengimo tikslais;

sutarties sąlygų laikymosi su klientais tikslais;

susisiekimo su konkrečiu asmeniu tikslais;

atsakymų į klientų klausimus tikslais;

Directo, UAB įsipareigoja saugoti darbuotojų ir klientų asmens duomenis bei jų privatumą.

Prieiga prie asmens duomenų Directo, UAB suteikiama tik tiems asmenims, kuriems tai būtina siekiant vykdyti atitinkamas asmens duomenų tvarkymo operacijas.

Mūsų renkami asmens duomenys gali apimti:

Jūsų vardą ir pavardę;

Jūsų telefono numerį;

Jūsų el. pašto adresą;

Jūsų adresą;

Jūsų įmonės pavadinimą ir pareigas;

Jūsų einamosios sąskaitos duomenis;

Jūsų prašymo (kreipimosi) tekstą;

bet kokią kitą, atitinkamai paslaugai suteikti būtiną, informaciją.

Tvarkomų asmens duomenų kategorijos gali skirtis priklausomai nuo Directo, UAB sutartinių įsipareigojimų, atitinkamų darbo santykių turinio, taip pat taikomų teisės aktų ar kliento pateiktų duomenų.

Duomenų saugojimas

Mes saugome asmens duomenis tokį laiko tarpą, kiek to reikia tikslams, dėl kurių jie buvo surinkti, pasiekti. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis taip pat priklauso nuo atitinkamų, teisės aktais įtvirtintų, reikalavimų dėl dokumentų saugojimo laikotarpio.

Asmens duomenys, susiję su Directo, UAB sandoriais bei paslaugų teikimu, saugomi dešimt (10) metų nuo atitinkamo sandorio ar paslaugų sutarties tinkamo įvykdymo pabaigos.

Pagal atitinkamus Lietuvos Respublikos teisės aktus, su darbo santykiais susiję asmens duomenys saugomi iki darbuotojo darbo santykių su Directo, UAB pabaigos, o darbuotojo vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas, vaikų asmens kodai bei kiti teisės aktuose numatyti privalomai saugomi asmens duomenys – dešimt (10) metų nuo darbuotojo darbo santykių su Directo, UAB pabaigos, bet kuriuo atveju ne trumpiau, nei reikalauja taikytini teisės aktai. Su profesiniu tinkamumu eiti pareigas susiję sveikatos duomenys saugomi ne ilgiau nei penkiasdešimt (50) metų po darbo santykių pabaigos.

Kaip mes dalijamės ir atskleidžiame asmens duomenis?

Directo, UAB tvarkomi asmens duomenys be asmens sutikimo gali būti perduodami trečiosioms šalims tik tuo atveju, jei toks asmens duomenų perdavimas yra nulemtas teisėto intereso arba, jei toks asmens duomenų perdavimas yra sąlygojamas teisinės prievolės (pvz., duomenų perdavimas pagal pareikalavimą teismui ar ikiteisminiam tyrimui)., taikomos Directo, UAB.

Mes galime perduoti jūsų duomenis trečiosioms šalims, kurios teikia mums paslaugas arba padeda mums su paslaugų, susijusių su užklausų valdymu, teikimu mūsų klientams. Tokios trečiosios šalys gali būti, pavyzdžiui, transporto bendrovės, nekilnojamojo turto valdytojai ir t. t.

Visais atvejais atitinkamam duomenų valdytojui teikiame tik tuos asmens duomenis, kurie yra reikalingi konkrečiai užduočiai atlikti arba konkrečiai paslaugai teikti.

Svetainės lankytojų naršymo duomenų rinkimas

Directo, UAB svetainėje naudojami slapukai. Slapukų pagalba yra renkama statistika apie svetainės naudotojų skaičių, taip pat, siekiant pritaikyti svetainės turinį konkrečiam jos naudotojui, yra renkama informacija apie mūsų svetainės naudotojų lokaciją.

Asmens duomenų saugumas

Directo, UAB įgyvendina visas būtinas technines ir organizacines saugumo priemones (pavyzdžiui, pasirašomos konfidencialumo sutartys su darbuotojais), kad apsaugotų kliento ir darbuotojų asmens duomenis nuo praradimo ir neteisėto tvarkymo.

Directo, UAB nustatė aiškius ir privalomus reikalavimus visiems asmenims, kurie tvarko asmens duomenis bendrovės vardu bei apie tokį jų atliekamą asmenų duomenų tvarkymą atitinkamai informavo asmens duomenų subjektus.

Pranešimas duomenų subjektui dėl asmens duomenų pažeidimo

Jeigu dėl asmens duomenų pažeidimo gali kilti didelis pavojus duomenų subjekto teisėms ir laisvėms, duomenų valdytojas nedelsiant apie tai informuoja duomenų subjektą.

Tokio pranešimo tikslas – užtikrinti, kad ne tik duomenų valdytojas, bet ir pats duomenų subjektas imtųsi būtinų atsargumo priemonių rizikai sumažinti.

Pranešime pateikiame informaciją apie asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdį, taip pat rekomendacijas, kaip sušvelninti galimą neigiamą poveikį.

Pranešime asmeniui (duomenų subjektui) nurodoma:

1) aiškia ir paprasta kalba paaiškintas asmens duomenų saugumo pažeidimo pobūdis;

2) Directo, UAB kontaktinio asmens vardas, pavardė ir kontaktiniai duomenys;

3) galimų asmens duomenų saugumo pažeidimo pasekmių aprašymas;

4) galimų asmens duomenų saugumo pažeidimo sprendimo priemonių aprašymas.

Duomenų subjekto teisės

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis – tai duomenų subjekto teisė nedelsiant ištaisyti netikslius ar neišsamius su juo susijusius asmens duomenis.

Teisė ištrinti duomenis – tai duomenų subjekto teisė reikalauti, kad jo asmens duomenys būtų nedelsiant ištrinti.

Duomenų subjektas gali prašyti, kad Directo, UAB ištrintų atitinkamus tokio duomenų subjekto asmens duomenis. Šiuo tikslu prašymas turi būti pateikiamas tokiu būdu, kad būtų galima nustatyti prašančio duomenų subjekto tapatybę.

Prašymas nėra tenkinamas, jeigu:

— jo įvykdymas gali neigiamai paveikti kito asmens teises ir laisves;

—  jo įvykdymas gali užkirsti kelią tinkamam paslaugų teikimui;

— jo įvykdymas gali sutrukdyti teisėsaugos ar kitų valstybės institucijų darbui;

— tai nėra būtina ir (arba) tai yra neįmanoma;

— prašymą teikiančio duomenų subjekto tapatybė nėra teisiškai susijusi su prašomais ištrinti asmens duomenimis;

— prašymą teikiančio duomenų subjekto tapatybė negali būti nustatyta.

Teisė apriboti duomenų tvarkymą – tai duomenų subjekto teisė, tam tikrais atvejais, laikinai arba visam laikui apriboti visų savo asmens duomenų ar jų dalies tvarkymą.

Teisė susipažinti – tai duomenų subjekto teisė būti informuotam apie jo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome, bei su tokiais asmens duomenimis susipažinti.

Kai asmens duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto sutikimu, duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą informuodamas mus apie tai el. laišku: . Toks asmens duomenų tvarkymo sutikimo atšaukimas niekaip nedaro poveikio asmens duomenų tvarkymo, vykdyto remiantis sutikimo pagrindu prieš jo atšaukimą, teisėtumui.

Asmens duomenų tvarkymo sąlygų taikymas duomenų subjektui

Duomenų subjektui naudojantis svetaine ar kitu būdu suteikiant savo asmens duomenis Directo, UAB,  yra laikoma, kad duomenų subjektas susipažino su šiomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis. Be kita ko, susipažinimo faktas yra patvirtinamas duomenų subjektui pažymėjus atitinkamą laukelį svetainėje.

Directo, UAB pasilieka teisę prireikus keisti, papildyti ar pašalinti šias asmens duomenų tvarkymo sąlygas. Aktualią šių asmens duomenų tvarkymo sąlygų redakciją galima rasti Directo interneto svetainėje https: http://wiki.directo.ee/lt/gdpr_priedas

Jei manote, kad Directo, UAB pažeidė Jūsų teises tvarkant asmens duomenis, informuokite apie tai mus el. pašto adresu: . Visi tarp šalių kylantys, su asmens duomenų tvarkymu susiję ginčai, yra sprendžiami derybomis. Jūs taip pat turite teisę kreiptis į Lietuvos Respublikos valstybinės duomenų apsaugos inspekciją (https://www.ada.lt, el. paštas: )

Šios asmens duomenų tvarkymo sąlygos taikomos nuo 2021 m. rugsėjo 1d.